ชื่อเรื่อง : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”
รายละเอียด : เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้จัดโครงการ หน้าที่ 107 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต ลำดับที่ 1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 2. หลักการและเหตุผล จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดย การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงาน ภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 5. พื้นที่ดําเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 6. วิธีดําเนินการ 6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 7. ระยะเวลาดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 8. งบประมาณดําเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ***********************************
ชื่อไฟล์ : ryArjDtTue33902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้