ชื่อเรื่อง : 4. โครงการปรับปรุงทางเดินเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง ปริมาณงาน 1.งานต่อเติมพื้นทางเดินคอนกรีต กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร 2.งานฝังท่อ ขนาด 0.60 จำนวน 8 ท่อน 3.งานรื้นท่อระบายน้ำ จากสะพาน คสล. ถึงบ้านนางกาหลง