messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นางมลิดา ไทยงามศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้มอบให้นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน นำบุคลากรบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้ องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้นําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลบางเลน จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง 3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ผู้โพส : admin